Eksplorator tematów

Zobacz główne stanowiska kandydatów uporządkowane według tematów

Ekonomia

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska przebuduje konstrukcję podatku CIT na taką, która z powodzeniem funkcjonuje w Estonii. Firmy będą płacić podatek od zysku dopiero wtedy, gdy będą się nim dzielić ze swoimi inwestorami.[4]

all

Dziś młodzi, rozpoczynający działalność przedsiębiorcy korzystają z dotacji z Urzędu Pracy, która wynosi około 20 000 zł. Jeśli wybrane, PSL proponuje podniesienie kwoty bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności i stworzenie miejsca pracy do 50 000 zł.[2]

all

PiS proponuje wzrost płac i emerytur poprzez podniesienie płacy minimalnej do 2 600 zł od 1.01.2020 r., 3 000 zł w 2021 r. i 4 000 zł w roku 2023.[1]

all

Jeśli wybrana, Lewica zapewni wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy. Będzie ono wynosić 100% płacy zasadniczej wraz z premiami i dodatkami.[3]

all

Edukacja

Jeśli wybrane, PSL proponuje stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób.[2]

all

Lewica proponuje nowy sposób nauczania. Szkoła będzie uczyć współpracy, a nie rywalizacji. Lewica rozszerzy naukę programowania. Lekcje religii zostaną zastąpione lekcjami angielskiego. Wdrożone zostaną nauki o zdrowym stylu życia, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zmianach klimatycznych, rozpoznawaniu “fake newsów”, cyberbezpieczeństwie.[3]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość podniesie o 6% wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku.[1]

all

Dzisiaj tylko 20% spośród 1,7 tysiąca autorów podstaw programowych to osoby rekomendowane przez fachowe instytucje. Koalicja Obywatelska przekaże zatem uprawnienia do budowania i ewaluacji systemu oświaty profesjonalnej i transparentnej Komisji Edukacji Narodowej – autonomicznej i niezależnej politycznie.[4]

all

Opieka Zdrowotna

Jeśli wybrane, PSL zwiększy wydatki publiczne na służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9 % do 6,8% PKB.[2]

all

W ciągu 4 lat Lewica zagwarantuje, że kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni. Zwiększy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku. Wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie większej liczby świadczeń, inwestycje w infrastrukturę, usprawnienie zarządzania i cyfryzację. Lewica zapewni godne wynagrodzenia we wszystkich zawodach medycznych. Priorytetem będzie dla nich: onkologia, geriatria i psychiatria.[3]

all

Prawo i Sprawiedliwość do 2025 roku przeznaczy w sumie 23 mld złotych na budowanie Polski przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Program obejmie około 30% społeczeństwa. Wprowadzimy pomoc dla podatników utrzymujących bliskie osoby niepełnosprawne.[1]

all

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska zwiększy wydatki publiczne na ochronę zdrowia z 4,7% do 6% PKB.[4]

all

Środowisko i Energetyka

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyć do osiągnięcia celów recyklingu: 2025-55%, 2030-60%, 2035-65%[1]

all

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska zobowiązuje się, że do 2030 r. wyeliminuje węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 – w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 – w całej energetyce.[4]

all

Jeśli wybrane, PSL będzie systematycznie odchodzić od węgla. Naszym celem jest 50% udziału OZE(Odnawialnych Źródeł Energii) w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. Przywróci stałe taryfy za produkcję energii odnawialnej i obniży VAT do 8% na rozwiązania oparte na OZE.[2]

all

Jeśli wybrana, Lewica zapowiada koniec dominacji węgla. Zredukuje zużycie paliw kopalnych w energetyce na rzecz czystych źródeł energii. Będzie inwestować w sieci przesyłowe, termomodernizację budynków, panele słoneczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła i domową produkcję energii. Do 2035 roku większość energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Lewica zakaże importu węgla i uniezależni Polskę od gazu z zagranicy.[3]

all

Polityka Zagraniczna

Jeśli wybrane, PSL umocni więzy gospodarcze i instytucjonalne w ramach UE.[2]

all

Kontrakty zagraniczne, tzw. offset lub inne formy współpracy, będą realizowane ze znaczącym udziałem polskiego przemysłu obronnego w wiodących i innowacyjnych projektach. Polski przemysł obronny, zarówno państwowy, jak i prywatny, będzie włączany we wspólne projekty Europejskiego Funduszu Obronnego.[4]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwośc będzie zwalczać wszelkie przejawy antypolonizmu oraz fałszowania naszej historii, zwłaszcza w odniesieniu do II wojny światowej.[1]

all

Lewica popiera utworzenie wspólnej armii europejskiej. Razem z NATO będzie ona gwarantować bezpieczeństwo Polski.[3]

all

Podatki

Lewica proponuje rozliczanie firm przez internet. Wstępna kontrola urzędu skarbowego będzie przeprowadzana online. Dopiero w przypadku wykrycia problemów drugi etap kontroli zostanie przeprowadzony w siedzibie kontrolowanego. Interpretacje podatkowe będą jednolite dla całego kraju.[3]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość czterokrotnie podniesie limit, do którego polskie firmy mogą ryczałtowo rozliczać PIT. Granica podniesiona zostanie z 250 tys. EUR do 1 mln EUR rocznych przychodów.[1]

all

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska zdecentralizuje finanse państwa, podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach.[4]

all

Jeśli wybrane, PSL proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorcy. Samozatrudniony będzie mógł zdecydować, czy chce opłacać ZUS, czy z tego rezygnuje, ponosząc konsekwencje nieopłacania składki.[2]

all

Unia Europejska

Jeśli wybrane, PSL zadba o interesy polskich przedsiębiorców, w tym transportowców, na wspólnym rynku UE. Zablokuje niekorzystne dla polskich firm zmiany unijnych przepisów.[2]

all

Jeśli wybrana, Lewica doprowadzi do powstania Europejskiego Programu Walki z Rakiem, który obejmie m.in. edukację zdrowotną prowadzoną od szkoły podstawowej, ujednolicenie dostępności badań profilaktycznych i fundusz gwarantujący zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego.[3]

all

Koalicja Obywatelska uzyskamy dla Polski pozycję prawdziwego współlidera UE. Będziemy się trzymać zasady budowy zmiennych koalicji w ramach UE dla realizacji interesów narodowych Polski.[4]

all

Prawo i Sprawiedliwość będzie konsekwentnie na forum Unii Europejskiej przeciwdziałało rozwiązaniom dla Polski i Polaków niekorzystnym, między innymi w polityce migracyjnej, rolnej, energetycznej, surowcowej, społecznej. Odrzucamy też wszelkie projekty federacyjne oraz dezintegracyjne.[1]

all

Seniorzy

Koalicja Obywatelska zwolni emeryturę z PIT, jeśli będzie dodatkiem do pensji. Jeśli osoba pracująca nie będzie pobierała emerytury, jej pensja zostanie zwolniona ze wszystkich składek z wyjątkiem składki zdrowotnej.[4]

all

Jeśli wybrane, PSL wprowadzeni projekt “Emerytura bez podatku”, który pozostawi w portfelu seniora średnio 250 złotych więcej miesięcznie. Oznaczać to będzie około 3 000 złotych rocznie.[2]

all

PiS zwiększy kwotę emerytury minimalnej do 1200 zł. Utrzymana zostanie również waloryzacja kwotowo-procentowa.[1]

all

Jeśli wybrana, Lewica gwarantuje emeryturę minimalną. Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę. Wszystkie wyższe emerytury będą zachowane i waloryzowane. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Lewica przywróci uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną.[3]

all

Prawa Kobiet

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska zmieni prawo, aby skutecznie wspierało samotne matki w walce o należne świadczenia alimentacyjne.[4]

all

Jeśli wybrana, Lewica zapewni bezpieczne przerywanie ciąży. Wprowadzi uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia, a po 12. tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu.[3]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość zainicjuje nowe rozwiązania legislacyjne, w tym podniesie obowiązujące standardy w Kodeksie Pracy i innych ustawach i zapewni szerszy katalog narzędzi do wyrównywania szans w środowisku zawodowym i do egzekwowania zasad w tym obszarze.[1]

all

Rodzina

Państwo będzie wspierać pracodawców w tworzeniu tak zwanych przyzakładowych żłobków i przedszkoli.[1]

all

PSL przygotowało program „Ziemia dla młodych”. Dzięki niemu osoby do 35. roku życia będą mogły nabywać za symboliczną złotówkę działkę budowlaną z zasobów państwowych lub samorządowych. Wraz z działką uzyskają pozwolenie na budowę i projekt budowlany domu energooszczędnego.[2]

all

Koalicja Obywatelska zapewni usankcjonowanie prawne stałego związku osób hetero-, jak i homoseksualnych.[4]

all

Jeśli wybrana, Lewica wprowadzi równość małżeńską i związki partnerskie dla wszystkich. Osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo, między innymi, do uzyskania informacji medycznej, odwiedzin w szpitalu, dziedziczenia.[3]

all

Praworządność

Jesli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość wzmocni Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołany zostanie urząd Ministra – Szefa Centrum Analiz Strategicznych, a utrwaleniu w organizacji ulegnie urząd Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych.[1]

all

Koalicja Obywatelska proponuje Akt Odnowy Demokracji: niezależne instytucje, gwarancje podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz bezstronne i wiarygodne mechanizmy kontroli władzy. Niezależność Trybunału Konstytucyjnego, odpolitycznienie i reforma Krajowej Rady Sądownictwa.[4]

all

Jeśli wybrana, Lewica rozdzieli funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.[3]

all

Prokuratorem Generalnym jest obecnie minister sprawiedliwości, czyli czynny polityk. Jeśli wybrane, PSL proponuje powszechne wybory Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wzmocni to mandat demokratyczny tych instytucji, przybliży ich działanie obywatelom oraz zapewni ich niezależność od polityków.[2]

all

Sądownictwo

Jeśli wybrana, Lewica przywróci niezależność instytucjom państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa staną się niezależne od polityków.[3]

all

Jeśli wybrana, Koalicja Obywatelska odbuduje niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybu- nału Konstytucyjnego. Przywróci zapisane w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotną strukturę Sądu Najwyższego.[4]

all

Prawo i Sprawiedliwość zwróci się do Sejmu o zmianę art. 181 Konstytucji RP, a także przepisów ustawowych odnoszących się do prokuratorów w ten sposób, by immunitet sędziów i prokuratorów został zniesiony, z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. Decyzje o wszczęciu postępowania podejmować będzie mógł Prokurator Generalny, decyzje o tymczasowym aresztowaniu – Sąd Najwyższy.[1]

all

Jeśli wybrane, PSL doprowadzi do skrócenia postępowań sądowych i obniżenia kosztów. Pomogą w tym z pewnością Sędziowie Pokoju, którzy będą wybierani w lokalnych społecznościach i zajmą się rozstrzyganiem drobnych sporów sądowych. Jednym z pierwszych projektów ustaw, jakie PSL złoży w nowej kadencji parlamentarnej, będzie projekt ustawy o obniżeniu kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi i w Krajowym Rejestrze Sądowym.[2]

all

Budownictwo

Koalicja Obywatelska proponuje program MdM (“Mieszkanie dla Młodych”), który będzie skierowany do osób młodych – do 35 lat. Limit wieku nie będzie obowiązywał w przypadku rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Program obejmie jednorazowe dofinansowaniu wkładu własnego – w wysokości od 10% (single) do 30% (rodziny z co najmniej trojgiem dzieci) wartości odtworzeniowej mieszkania w zależności od lokalizacji.[4]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość wdrąży program „Mieszkanie Plus”, który zawiera trzy filary: 1) inwestycje mieszkaniowe – nawet milion nowych mieszkań do 2030 roku; 2) wsparcie dla najemców – dopłaty do czynszu najmu, obowiązujące od początku 2019 roku, dla słabiej uposażonych rodzin; 3) ułatwienia dla przedsiębiorców – krótszy czas realizacji inwestycji i niższe koszta[1]

all

Jeśli wybrane, PSL zapewni do 50 000 zł na wkład własny z budżetu, aby polskie rodziny zaciągnąć kredyt na pierwsze mieszkanie.[2]

all

Lewica wygasi wszystkie roszczenia reprywatyzacyjne. Zakaże eksmisji na bruk i do lokali nienadających się do zamieszkania.[3]

all

Transport

Lewica zmodernizuje istniejące i zbuduje nowe linie kolejowe. Podróż między średnimi i mniejszymi miastami będzie się opłacać. W ciągu sześciu lat stworzą pełną siatkę połączeń lokalnych we wszystkich gminach w Polsce.[3]

all

PSL, jeśli wybrane, wdroży nowoczesne, innowacyjne technologie przemysłowe do separacji wodoru z gazu koksowniczego. Wprowadzi ekologiczny transport publiczny w aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, umożliwiając tym samym rozwój innowacyjnego przemysłu produkcji autobusów i samochodów dostawczych z napędem wodorowym.[2]

all

Jeśli wybrane, Prawo i Sprawiedliwość rozpocznie program wsparcia zakupu nowych autobusów dalekobieżnych.[1]

all